PAMIĘTAJ O BADANIACH TECHNICZNYCH POJAZDU

Dziś chcemy wam przypomnieć ogólne informacje o badaniach technicznych pojazdu.

Badania techniczne pojazdów

Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

Badania techniczne pojazdu dzieli się na:

  • badania okresowe – wykonywane w określonych interwałach czasowych, w zależności od rodzaju pojazdu,
  • badania dodatkowe – wykonywane niezależnie od badań okresowych, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 zm.),
  • badania co do zgodności z warunkami technicznymi – dotyczą pojazdów zabytkowych przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badania techniczne pojazdów są szczegółowo regulowane przez:

Ponadto, procedurę odczytu wskazania drogomierza, stanowiącą konsekwencję obowiązku nałożonego na właściciela lub posiadacza pojazdu, który dokonał wymiany drogomierza, aby w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawił pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz. U. poz. 2390).

Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w:

  • podstawowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie okresowego i dodatkowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z takimi pojazdami,
  • okręgowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie okresowego i dodatkowego badania technicznego wszystkich pojazdów, badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Szczegółowe wymagania dotyczące stacji kontroli pojazdów oraz dokumenty wymagane dla wykonywania działalności gospodarczej są regulowane przez:

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. poz. 275),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. poz. 2264).

Badania techniczne pojazdu wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada:

  • wymagane wykształcenie techniczne i praktykę,
  • odbyła wymagane szkolenie,
  • zdała egzamin kwalifikacyjny.

Program szkolenia diagnostów, sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836).

Informacja ze strony Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/badania-techniczne-pojazdow